Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2013

Αξιολόγηση εκπαιδευτικώνΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Πότε ένας εκπαιδευτικός είναι Ελλιπής, Επαρκής, Πολύ Καλός Εξαιρετικός

Σχετικά με τον ποιοτικό χαρακτηρισμό των εκπαιδευτικών το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την Αξιολόγηση ορίζει , μεταξύ άλλων:

ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ:
Ελλιπής εφόσον μεταξύ αυτού και των μαθητών διαπιστώνεται απουσία σχέσεων ή σχέσεις αδιάφορες. Δεν υπάρχει πνεύμα και συμπεριφορά συνεκτικής τάξης, ελάχιστοι μαθητές συμμετέχουν στις εργασίες της τάξης , δεν διατυπώνονται , ούτε έμμεσα, προσδοκίες για τη μάθηση και τη συμπεριφορά των μαθητών και ο αξιολογούμενος χρησιμοποιεί ως βασικό μέσο επίτευξης της σχολικής πειθαρχίας την επιβολή κυρώσεων .
ΕΠΑΡΚΗΣ εφόσον αναπτύσσει σχέσεις σεβασμού μεταξύ αυτού και των μαθητών , αμοιβαίας αποδοχής και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μαθητών, και διασφαλίζει συνθήκες συναίνεσης και αποδοχής των απόψεων και θέσεων κατά τη διδακτική διαδικασία.
ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ: Εφόσον:
α/δημιουργεί, με λόγια και πράξεις, συνθήκες αποδοχής, στήριξης και ενθάρρινσης για όλους ανεξαιρέτως τους μαθητές ιδίως για τους προερχόμενους από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τους έχοντες μειωμένη αυτοεκτίμηση.
β/εκφράζει με λόγια και με πράξεις υψηλές , αλλά ρεαλιστικές προσδοκίες για τη μάθηση και συμπεριφορά των μαθητών και
γ/αποφεύγει τον διδακτισμό σε θέματα αξιακά, ενώ παράλληλα υιοθετεί δημοκρ5ατικό τρόπο επικοινωνίας , με στόχο να ενθαρρύνει τις συλλογικές αποφάσεις και την ελεύθερη έκφραση και τεκμηρίωση προσωπικών θέσεων με βάση λιγιθκα, αξιακά επ[ισχειρήματα και παράθεση δεδομένων.
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΣ: Εφόσον πλέον προϋποθέσεων της προηγούμενης περίπτωσης εμπεδώνει δημοκρατικό τρόπο επικοινωνίας και επίλυσης θεμάτων ενθαρρύνοντας πέρα από την αιτιολόγηση απόψεων , τη διαδικασία της τεκμηριωμένης διαλεκτικής αντιπαράθεσης επί θέσεων, κρίσεων και προτάσεων.
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΣΤΗ ΤΑΞΗ
ΕΛΛΙΠΗΣ Εφόσον μεταξύ αυτού και των μαθητών, υπάρχει ουδέτερο έως και ψυχρό κλίμα με στοιχεία τριβών και αντεγκλήσεων, εμ αποτέλεσμα οι μαθητές να παραμένουν αδιάφοροι και αποστασιοποιημένοι.
ΕΠΑΡΚΗΣ: Εφόσον
α/καλλιεργεί συνθήκες παιδαγωγικής λειτουργίας και μαθησιακής ετοιμότητας
β/δημιουργεί στη τάξη , με ρητές δηλώσεις και συμβολικά μέσα, κλίμα ενδιαφέροντος για τη μάθηση
γ/φροντίζει να ευαισθητοποιεί τους μαθητές σε θέματα αποφυγής διακρίσεων
ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ: Εφόσον δημιουργεί στη τάξη με ρητές δηλώσεις και συμβολικά μέσα κλίμα αναζήτησης και δημιουργικότητας.
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΣ: Εφόσον ενθαρρύνει την ύπαρξη και ενίσχυση κλίματος συλλογικότητας και πρωτοβουλίας
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ
ΕΛΛΙΠΗΣ: Εφόσον παραμελεί το χώρο και την παιδαγωγική λειτουργικότητα της τάξης, δεν φροντίζει για τη θέσπιση κανόνων, δεν μερινά για τη διαχείριση προβλημάτων συμπεριφορά και κυρίως δεν αντιμετωπίζει ανάρμοστες μορφές συμπεριφοράς των μαθητών με παιδαγωγικό τρόπο.
ΕΠΑΡΚΗΣ:Εφόσον διαμορφώνει κατάλληλα τον χώρο, ώστε να είναι ασφαλής και παιδαγωγικά λειτουργικός, ανάλογα με την ηλικία των μαθητών.
ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ: εφόσον
α/εμπλέκει την πλειονότητα των μαθητών σ μαθησιακή αξιοποίηση του διδακτικού χρόνου
β/δημιουργεί όρους θέσπισης και τήρησης των κανόνων συμπεριφοράς
γ/εμπλέκει ενεργά την τάξη στην παρακολούθηση των συστηματικών παραβάσεων των κανόνων αλλά και στη θ΄σπιση συνεπειών , αναλόγων με την ηλικία και τη φύση του παραπτώματος.
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΣ: Εφόσον φροντίζει για την ομαλή ένταξη στις μαθητικές ομάδες καις τη σχολική ζωή, μελετά βαθύτερα τα αίτια και τις συνθήκες δύσκολων περιπτώσεων μαθητικής συμπεριφοράς , εμπλέκει στη διαμόρφωση του πλάνου και άλλους συναδέλφους για κοινή στάση.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΕΛΛΙΠ[ΗΣ: Εφόσον η προετοιμασία δεν λαμβάνει υπόψη ή λαμβάνει πλημμελώς και επιφανειακά τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και τη μαθησιακή ετοιμότητα των μαθητών.
ΕΠΑΡΞΗΣ: Εφόσον λαμβάνει υπόψη, κατά τον προγραμματισμό της διδασκαλίας και του γενικότερου εκπαιδευτικούς έργου, τα ιδιαίτερα ψυχολογικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της ηλικίας των μαθητών που διδάσκει.
ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ: Εφόσον λαμβάνει υπόψη , κατά τον προγραμματισμό την κοινωνικο-πολιοτισμική σύνθεση και τις διαφοροποιημένες μαθησιακές ανάγκες των μαθητών.
ΕΞΑΙΡΤΕΤΙΚΟΣ: Εφόσν λαμβάνει υπόψη τις μαθησιακές νόρμες της ηλικίας των μαθητών, τα γνωστικά κενά στην ύλη μαθημάτων προηγουμένων ετών, τις εννοιολογικές προϋποθέσεις κάθε θέματος και τις δυσκολίες της ηλικίας για την ακατανόητη των θεμάτων της ύλης .
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΕΛΛΙΠΗΣ: Εφόσν παραλείπει την ενημέρωση και π[προετοιμασία των μαθητών ή αυτή είναι ασαφής και δημιουργεί σύγχυση στους μαθητές και δεν φροντίζει για τη δημιουργία θετικού εκπαιδευτικού κλίματος.
ΕΠΑΡΚΗΣ: Εφόσον
α/με άμεσο ή έμεσο τρόπο, προσανατολίζει τους μαθητές στο θέμα, στους στόχους και στη διαδικασία κάθε μαθήματος
β/ενεργοποιεί προηγούμενη γνώση μέσω σύνδεσης με προηγούμενα μαθήματα, με εμπειρίες μαθητών και με αναγκαίες επαναλήψεις και
γ/ επιχειρεί να κινητοποιεί σε ικανοποιητικό βαθμό το μαθητικό ενδιαφέρον με την ανάδειξη αποριών και επισήμανση παρανοήσεων για θέματα του περιεχομένου του μαθήματος με τη διατύπωση «προκλητικής» ερώτηση για ασυνήθιστα θέματα.
ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ: Εφόσον:
α/πριν την έναρξη του κυρίως μέρους του μαθήματος , προετοιμάζει ψυχολογικά και μαθησιακά τους μαθητές με ανάπτυξη σχετικού προβληματισμού για τον τρόπο μαθησιακής προσέγγισης.
β/αξιοποιεί επιπλέον τη σύνδεση του διδακτέο θέματος με την επικαιρότητα, εμ τις εμπειρίες των μαθητών και τις αναπαραστάσεις τους
γ/ δρομολογεί υψηλό επίπεδο μαθήματος
ε/κρατά μαθησιακά ενεργούς τους μαθητές στο σύνολό τους
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΣ: Εφόσον αναφέρεται στις επιστημονικές και επιστημολογικές αντιπαραθέσεις επί του διδακτέου θέματος.

Αθήνα
Το σχέδιο προεδρικού διατάγματος για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών έδωσε απόψε στη δημοσιότητα, το υπουργείο Παιδείας.

Το σχέδιο, που συνδέεται με την επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών, έστειλε το υπουργείο, για διαβούλευση, στις Ομοσπονδίες των Εκπαιδευτικών, Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ), Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) και Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών (ΟΙΕΛΕ), ζητώντας τις απόψεις τους, εντός 15 ημερών, δηλαδή ως το τέλος Ιανουαρίου.

Για την αξιολόγηση χρησιμοποιείται τετράβαθμη περιγραφική κλίμακα. Η ένταξη του αξιολογούμενου σε βαθμίδα της περιγραφικής κλίμακας συνεπάγεται τον ποιοτικό του χαρακτηρισμό ως ακολούθως: «ελλιπής», «επαρκής», «πολύ καλός» ή «εξαιρετικός».

Οι ποιοτικοί χαρακτηρισμοί αντιστοιχίζονται με βαθμολογική κλίμακα, στην οποία κατώτατος βαθμός είναι το 0 και ανώτατος το 100, ως εξής:

  • «Ελλιπής»: 0 έως 30 βαθμοί
  • «Επαρκής»: 31 έως 60 βαθμοί
  • «Πολύ καλός»: 61 έως 80 βαθμοί
  • «Εξαιρετικός»: 81 έως 100 βαθμοί
Ο αξιολογητής στην οικεία έκθεση αξιολόγησης αναγράφει, για κάθε υπό αξιολόγηση κριτήριο, τον ποιοτικό χαρακτηρισμό και την βαθμολογία του αξιολογούμενου. Ο μέσος όρος της βαθμολογίας των επιμέρους κριτηρίων κάθε κατηγορίας αποτελεί τη βαθμολογία της οικείας κατηγορίας κριτηρίων, από την οποία προκύπτει ο αντίστοιχος ποιοτικός χαρακτηρισμός.

Όσον αφορά στη διαδικασία με την οποία διενεργείται η αξιολόγηση, ακολουθούνται τα παρακάτω στάδια:

α) Ο αξιολογούμενος συμπληρώνει και υποβάλλει έκθεση αυτοαξιολόγησής του το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών, πριν από την έναρξη της αξιολογικής περιόδου. Η έκθεση αυτοαξιολόγησης απευθύνεται προς τον αξιολογητή και κατατίθεται στη γραμματεία της σχολικής μονάδας ή του σχολικού συμβούλου ή της κεντρικής ή αποκεντρωμένης υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί ο αξιολογητής. Παράλειψη υποβολής της έκθεσης αυτής σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζει τη διαδικασία της αξιολόγησης.

β) Οι αξιολογητές πριν την ολοκλήρωση της αξιολόγησης προσκαλούν εγγράφως τους αξιολογούμενους σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα σε συνάντηση συζήτησης αναφορικά με την επικείμενη αξιολόγηση. Η πρόσκληση κοινοποιείται στον αξιολογούμενο τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημέρα της συνάντησης. Η παράλειψη πρόσκλησης του αξιολογούμενου στη συνάντηση και μη προσέλευσή του επιφέρει ακυρότητα της έκθεσης αξιολόγησης. Η ημερομηνία πραγματοποίησης της συνάντησης, καθώς και οι υπογραφές του αξιολογητή και του αξιολογούμενου σημειώνονται στον οικείο χώρο του εντύπου της έκθεσης αξιολόγησής του.

γ) Οι αξιολογητές μετά το πέρας της διαδικασίας συντάσσουν εκθέσεις αξιολόγησης. Οι εκθέσεις γνωστοποιούνται αποδεδειγμένα, το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη σύνταξή τους, στους αξιολογούμενους. Σε περίπτωση νόμιμης απουσίας του αξιολογούμενου από την υπηρεσιακή μονάδα που υπηρετεί ή πραγματοποιεί το μεγαλύτερο μέρος του υποχρεωτικού του ωραρίου η έκθεση αξιολόγησης αποστέλλεται στην κατοικία του ταχυδρομικά, επί αποδείξει ή με κάθε άλλο νόμιμο μέσο. Οι αξιολογικές εκθέσεις γνωστοποιούνται εντός της αξιολογικής περιόδου ή το αργότερο τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της. 

Η διοικητική αξιολόγηση είναι ετήσια, ενώ η εκπαιδευτική αξιολόγηση, διενεργείται μία, τουλάχιστον, φορά ανά τριετία. Οι αξιολογούμενοι δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση ενώπιον δευτεροβαθμίων οργάνων αξιολογικής κρίσης εφόσον:

α) η συνολική τους βαθμολογία είναι μικρότερη από 45 μονάδες ή
β) η διαφορά στη βαθμολογία των επιμέρους κριτηρίων της ίδιας κατηγορίας είναι μεγαλύτερη από 45 μονάδες.

Παράλληλα, αξιολογούνται και οι δόκιμοι εκπαιδευτικοί ως εξής:

Για τους δόκιμους εκπαιδευτικούς συντάσσονται κατά τη διάρκεια της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας δύο (2) εκθέσεις διοικητικής και δύο (2) εκθέσεις εκπαιδευτικής αξιολόγησης.

Οι πρώτες εκθέσεις αξιολογήσεις συντάσσονται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μετά τη συμπλήρωση ενός ημερολογιακού έτους υπηρεσίας του εκπαιδευτικού -ενδιάμεσες εκθέσεις αξιολόγησης- και οι δεύτερες εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών μετά τη συμπλήρωση της δοκιμαστικής υπηρεσίας.
Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κυριακή, 6 Ιανουαρίου 2013

Euroscola 2013

Αποτελέσματα επιλογής Euroscola 2013. Από τους πέντε μαθητές του Ιδιωτικού ΓΕ.Λ. Μ. Ν. ΡΑΠΤΟΥ  που συμμετείχαν, προκρίθηκαν οι τέσσερις στους είκοσι τέσσερις όλης της Θεσσαλίας. Είμαστε το σχολείο με τις περισσότερες επιτυχίες σε όλη την Περιφέρεια... :-) Ωραίο πρωτοχρονιάτικο δώρο για τα παιδιά και τις οικογένειές τους κι εμάς τους δασκάλους τους... Ραντεβού τον Φεβρουάριο στο Στρασβούργο για νέες επιτυχίες!