Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014

ΧΗΜΕΙΑ (ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) - Εξεταστέα ύλη στις εξετάσεις 2015


Από το βιβλίο «Χημεία» της Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου
Θετικής Κατεύθυνσης των Σ. Λιοδάκη, Δ. Γάκη κ.ά., έκ−
δοση (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διόφαντος».
Κεφάλαιο 1 Ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων και ο περιοδικός πίνακας,
εκτός από:
α) Την ηλεκτρονιοσυγγένεια της παραγράφου 1.4
γ) Τα σχήματα μορίων − θεωρία VSEPR και αποκλίσεις
από τα κανονικά σχήματα της παραγράφου 1.5
Κεφάλαιο 3 Οξέα – Βάσεις και Ιοντική ισορροπία,
εκτός από:
α) την ισχύ οξέων – βάσεων και μοριακή δομή της
παραγράφου 3.2
β) την παράγραφο 3.7 Γινόμενο διαλυτότητας
Κεφάλαιο 5 Οργανική χημεία,
εκτός από:
α) το επαγωγικό φαινόμενο της παραγράφου 5.1
β) την παράγραφο 5.2 Στερεοϊσομέρεια (εναντιοστερεομέρεια και διαστερεομέρεια)
γ) την αρωματική υποκατάσταση της παραγράφου 5.3
δ) τους μερικούς μηχανισμούς οργανικών αντιδράσεων
ων της παραγράφου 5.3 και

ε) την παράγραφο 5.4 (οργανικές συνθέσεις – διακρίσεις)