Κυριακή, 30 Μαρτίου 2014

Α΄ Λυκείου - Επαναληπτικό διαγώνισμα Χημείας (Χωρίς τις αντιδράσεις)ΘΕΜΑ 1ο
Στις ερωτήσεις 1.1 έως και 1.4, επιλέξτε τη σωστή απάντηση.    ()       
1.1  Ο αριθμός οξείδωσης του S στην ένωση H2SO4 , είναι:
α) 4                          β) 2                              γ) 6                                δ)  7                       

συνέχεια εδώ 

Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014

EΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Μ.Ν.ΡΑΠΤΟΥ: Η ώρα των μαθητών

28ος ΠΜΔΧ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

28ος ΠΜΔΧ - Θέματα Γ΄ Λυκείου

Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2014

Απαντήσεις επαναληπτικού διαγωνίσματος Γ΄ Θετικής

Επαναλητπτικό διαγώνισμα Γ΄ Θετικής


ΘΕΜΑ 1ο
Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.              (54=20μ)                      
1.1 Σε 1L ενός από τα παρακάτω διαλύματα προσθέτουμε 0,01 mol ΗCl. Σε ποιο από αυτά τα διαλύματα θα παρατηρήσουμε την μικρότερη αλλαγή στο pΗ;
  α. διάλυμα ΝαΟΗ 0,1Μ - ΝαCl 0,1Μ              β. διάλυμα Κ23 0,01Μ - ΚΗCΟ3 0,01Μ
  γ. διάλυμα Κ23 0,1Μ - ΚΗCΟ3 0,1Μ          δ. διάλυμα NαCl 0,1Μ
1.2 Ποια από τις παρακάτω ενώσεις μπορεί να παρασκευαστεί με μια απευθείας αντίδραση από το 2-χλωροπροπάνιο.
α)322ΟΗ     β)3CΟΟCΗ223             γ)3CΟCΗ3           δ)2=CΗ-CΗ3
1.3  Σε ένα υδατικό διάλυμα HCl 10-7 Μ στους 25οC , μπορεί να ισχύει:
α)  [Η3Ο+]ολ.= 10-7        β)3Ο+]ολ.= 2∙10-7       γ)  [Η3Ο+]ολ.= 1,6∙10-7           δ) pH=7
1.4 Ποια από τις επόμενες καρβονυλικές ενώσεις είναι περισσότερο δραστική κατά τις αντιδράσεις προσθήκης;
α) CH2=O                                          β)  CH3CH2CH=O
γ)   CH3-C-CH3                                 δ)  C6H5-C-CH3
            ||                                                   ||
            Ο                                                    O
1.5 Ο ατομικός αριθμός του πρώτου από τα στοιχεία μετάπτωσης είναι:
α)  19                                β) 21                            γ)  22                              δ) 30
 Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις επόμενες προτάσεις ως σωστή ή λανθασμένη.
1.6
 Για να εξουδετερώσουμε ένα διάλυμα ΗCl  χρειαζόμαστε λ mol ΝαΟΗ. Για να εξουδετερώσουμε διάλυμα ΗClΟ, ίσου όγκου και της ίδιας συγκέντρωσης με το διάλυμα του ΗCl, θα χρειαστούμε λιγότερα mol ΝαΟΗ μιας και το ΗClΟ είναι
  ασθενές οξύ.                                                                                                                    (2μ)
1.7   Στο άτομο του 1Η οι υποστιβάδες 2s και 2p έχουν την ίδια ενέργεια.                 (1μ)
1.8   Η φαινόλη είναι ισχυρότερο οξύ από την αιθανόλη.                                        (1μ)
1.9   Υδατικό διάλυμα ασθενούς οξέος ΗΑ συγκέντρωσης C=10-2 Μ στους
        25οC  έχει pH=2.                                                                                      (1μ)
ΘΕΜΑ 2ο
2.1 Να συγκρίνετε την ενέργειες του πρώτου και του δεύτερου ιοντισμού για τα στοιχεία  11Να και 12Μg.                                                                                                                 (6μ)
2.2 Δίνεται το στοιχείο 27­Cο.
α) Να βρείτε σε ποια ομάδα και ποια περίοδο του ΠΠ ανήκει το στοιχείο αυτό;  
β) Ποιος είναι ο ατομικός αριθμός του αλκαλίου καθώς και του ευγενούς αερίου της  περιόδου του ΠΠ στην οποία ανήκει το Cο;                                                 (2+2μ)
2.3 Nα γραφτούν οι ηλεκτρονικοί τύποι κατά Lewis των εξής ενώσεων:
ΝαΗSO4  , Ca(OH)2  , HNO3  και Η2CO3 .
Ατομικοί αριθμοί: 11Να,  1Η,   16S,  20Ca,  8O,   7N, 6C.                                                  (8μ)
2.4  Υδατικό διάλυμα άλατος ΝαΑ (Δ1) και υδατικό διάλυμα άλατος ΝαΒ (Δ2) έχουν την ίδια συγκέντρωση και την ίδια θερμοκρασία.
Αν αν ισχύει ότι pH(Δ1) <  pH(Δ2) να συγκρίνετε την ισχύ των ασθενών οξέων ΗΑ και HΒ.                                                                                                                              (7μ)

ΘΕΜΑ 3ο
Μια κορεσμένη μονοκαρβονυλική ένωση Α έχει τις ακόλουθες ιδιότητες:
Ι. Ανάγει το αντιδραστήριο Tollens.
ΙΙ. Αντιδρά με διάλυμα Ι/ΝαΟΗ και σχηματίζει κίτρινο ίζημα.
α) Να εξηγήσετε ποιος είναι ο συντακτικός τύπος της ένωσης Α και να γράψετε τις χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων που πραγματοποιήθηκαν.                (5μ)
β) Αλκένιο Β αντιδρά με ΗΒr και το προϊόν της αντίδρασης μετατρέπεται στο αντίστοιχο αντιδραστήριο Grignard (Γ). Η ένωση Α και η ένωση Γ αντιδρούν και με υδρόλυση του προϊόντος σχηματίζεται η ένωση C5Η12Ο (Δ). Η ένωση Δ, όταν θερμαίνεται με Η24 στους 170οC, σχηματίζει την οργανική ένωση Ε. Να γράψετε τις χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων που πραγματοποιήθηκαν και να εξηγήσετε ποιος είναι ο συντακτικός τύπος της ένωσης Ε.                       (15μ)
γ) Πως μπορούμε να διακρίνουμε αν μια οργανική ένωση είναι η αιθανόλη ή το προπανικό οξύ ή η ένωση Α, αν διαθέτουμε τα αντιδραστήρια Να και ΝαΗCΟ3; Να γράψετε τις χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων που θα πραγματοποιηθούν.                                                                                                                                               (5μ)

ΘΕΜΑ 4ο
Σε 200 mL διαλύματος HCOOH 1 M (Δ1) προσθέτουμε 400 mL διαλύματος ΚΟΗ 0,5 Μ (Δ2). Το διάλυμα που προκύπτει αραιώνεται με νερό σε τελικό όγκο 2 L.
To αραιωμένο διάλυμα Δ3 έχει pH=8,5. Nα υπολογίσετε:
Α) τη σταθερά ιοντισμού του HCOOH.                                                                     (12μ)
B) πόσα mol αερίου HCl πρέπει να προσθέσουμε στο διάλυμα Δ3 ώστε να προκύψει διάλυμα Δ4 όγκου 2 L,  στο οποίο να ισχύει ότι [Η3Ο+]=3∙10-4 Μ.
Δίνεται: Θ=25οC  και ΚW=10-14.                                                                                      (13μ)

Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2014

Α΄Λυκείου ¨ΡΑΠΤΟΥ" στο Έψιλον TV.

Στην εκπομπή "Εδώ Είμαστε!" παρουσιάστηκε η εφαρμογή των μαθητών-μαθητριών του Ιδιωτικού ΓΕΛ Μαίρης Ν. Ράπτου,  "Μόρια Εξετάσεων" (https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_t_klitsakis.moria_eksetaseon)...
Βέβαια ο Καθηγητής μας Θωμάς Κλειτσάκης και οι συμμαθητές μας Μαρίνα και Πλούταρχος παρουσίασαν τη δουλειά μας με τον καλύτερο τρόπο! Ευχαριστούμε τον δημοσιογράφο κ. Γιώργο Καραμέρο και το Έψιλον TV για το ενδιαφέρον τους!